Bán Sự Tận Tâm - Mua Sự Tin Tưởng

Thực hành điều chỉnh thuế GTGT và lập tờ khai bổ sung ( Chứng từ 3 năm)

Thời gian toàn khóa học: 10 -15 buổi học

Số buổi học: 15

Khai giảng: 06/01/2016

Kết thúc khóa học: 06/01/2016

Học phí: 2.000.000 VNĐ

Học phí gốc: 2.250.000 VNĐ

Thong ke