Bán Sự Tận Tâm - Mua Sự Tin Tưởng

Thong ke

Đăng ký được học ngay. Lịch học linh động theo thời gian của bạn

Đảm bảo học thành nghề mới kết thúc khoá học, đáp ứng tốt yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hàng đầu

Trang bị kiến thức nền tảng, chuyên nghiệp và tạo cơ hội việc làm tốt nhất cho bạn

Khóa học Học phí
Thực hành kế toán tổng hợp doanh nghiệp TMDV (Bao gồm định khoản, Lập BCTC trên Excel, Khai báo thuế, Thực hành trên phần mềm Misa,Fast, Kế Toán Việt) (40 Buổi) 4.000.000 3.600.000 Đăng kí
Thực hành kế toán tổng hợp doanh nghiệp Sản Xuất (Bao gồm định khoản, Lập BCTC trên Excel, Khai báo thuế, Thực hành trên phần mềm Misa, Kế Toán Việt) (45 Buổi) 4.000.000 3.600.000 Đăng kí
Thực hành kế toán tổng hợp doanh nghiệp Xây Lắp (Bao gồm định khoản, Lập BCTC trên Excel, Khai báo thuế, Thực hành trên phần mềm Misa, Fast, Kế Toán Việt) (45 Buổi) 4.000.000 3.600.000 Đăng kí
Thực hành kế toán tổng hợp doanh nghiệp XNK (Bao gồm định khoản, Lập BCTC trên Excel, Khai báo thuế, Thực hành trên phần mềm Misa, Fast, Kế Toán Việt) (45 Buổi) 4.000.000 3.600.000 Đăng kí
"Thực hành kế toán tổng hợp từ A đến Z các loại hình doanh nghiệp, (Bao gồm Lập BCTC trên Excel, Khai báo thuế, Thực hành trên phần mềm Misa, Kế Toán Việt , Fast...)" (120 Buổi) 8.500.000 6.800.000 Đăng kí
Thực hành kế toán tổng hợp 2 loại hình doanh nghiệp (Bao gồm Lập BCTC trên Excel, Khai báo thuế, Thực hành trên phần mềm Misa, Kế Toán Việt, Fast...) (0 Buổi) 6.000.000 5.400.000
Thực hành điều chỉnh thuế GTGT và lập tờ khai bổ sung ( Chứng từ 3 năm) (15 Buổi) 2.250.000 2.025.000 Đăng kí
Khoá Học Kế Toán Tổng Hợp DN Thương Mại Dịch Vụ Học Trên Phần Mềm Misa (có kiến thức kế toán) (0 Buổi) 2.500.000 2.500.000
Khoá Học Kế Toán Tổng Hợp DN Thương Mại Dịch Vụ Học Trên Phần Mềm Misa (chưa kiến thức kế toán) (0 Buổi) 2.900.000 2.900.000
Khoá Học Kế Toán Tổng Hợp DN Sản Xuất Học Trên Phần Mềm Misa (có kiến thức kế toán) (0 Buổi) 2.800.000 2.800.000